Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  • 30/5/2567 22:55:52
  • 33

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2567 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารและพิจารณาจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (ภายใต้ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จัดทำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนอพยพหนีไฟแบบ Table topโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.พรรณวดี สิงห์แก้ว และ อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นการซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามที่ได้มีการวางแผน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการซ้อมแผนฯในครั้งนี้


 

 

 

 

ภาพ Gallery


ข่าว

บทความ

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านเพิ่ม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อ่านเพิ่ม...

ผลงานนวัตกรรมนำเสนอ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมนำเสนอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่ม...

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา