Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีสำเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นพิธีที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นับเป็นรุ่นที่ 18 จำนวน 104 คน ที่ผ่านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาทางการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พิธีสำเร็จการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอันแสดงถึงการเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยสมบูรณ์ที่พร้อมให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะของสถาบัน รวมถึงให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมีพิธีอำลาสถาบัน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้เกียรติ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ Gallery


ข่าว

บทความ

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านเพิ่ม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อ่านเพิ่ม...

ผลงานนวัตกรรมนำเสนอ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมนำเสนอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่ม...

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา