Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลโล่เหรียญเงินการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลโล่เหรียญเงินการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลโล่เหรียญเงินการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ และคณะ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่อง “อุปกรณ์การออกกำลังกายจากผักตบชวา” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 (Frontier area-based research for sustainable development goals) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ Gallery


ข่าว

บทความ

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านเพิ่ม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อ่านเพิ่ม...

ผลงานนวัตกรรมนำเสนอ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมนำเสนอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่ม...

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา