Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png

บุคลากร สายสนับสนุน

นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •  

งานบริหาร

นางสาวกัลยกร รับงาน
นางสาวกัลยกร รับงาน
รักษาการหัวหน้างานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •  
นายพลาวัน สรรพนิช
นายพลาวัน สรรพนิช
บุคลากร
 •  

งานวิชาการ

นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง
นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง
รักษาการหัวหน้างานวิชาการ
 •  
นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ
นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)
 •  

งานแผน

นางสาวรัตนา ทาสิทธิ์
นางสาวรัตนา ทาสิทธิ์
รักษาการหัวหน้างานแผน(นักวิชาการเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
 •  
นางสาวลานนา หมื่นจันทร์
นางสาวลานนา หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 •  
นายฐากูร ผ่านสุวรรณ์
นายฐากูร ผ่านสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ
 •  

งานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ

นายสมเกียรติ์ วงค์กลม
นายสมเกียรติ์ วงค์กลม
รักษาการหัวหน้างานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 •  
นางสาวอรพิญ บัวงาม
นางสาวอรพิญ บัวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •  
นางสาวพิมพรรณ ผลมาก
นางสาวพิมพรรณ ผลมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •  

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา